Regulamin Sklepu Internetowego DietByKate

§ 1 Definicje

Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ankieta – formularz, którym posługuje się Sprzedawca zawierający zestaw pytań oraz informacji do udzielenia, których obowiązany jest Klient w celu optymalnego dostosowania do potrzeb Klienta usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów na odległość.

Rejestracja konta – formularz, który wypełnia Klient w celu utworzenia Konta indywidualnego.

Panel Pacjenta – udostępnione przez Sklep internetowy Sprzedawcy miejsce na serwerze, po dokonaniu rejestracji przez Klienta, do którego Klient uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych Klienta oraz składanie i realizacje Zamówień. Produkty zamawiane przez Klienta udostępniane są przez Sprzedawcę w Panelu Pacjenta.

Klient – składająca ofertę zawarcia umowy sprzedaży osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient–konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Produkt – świadczenie oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem www.dietbykate.pl z dostępnej na stronie aktualnej oferty obejmującej m.in. analizę zapotrzebowania kalorycznego, e-booki, gotowe jadłospisy, konsultacje dietetyczne, plan treningowy, szkolenia dialektyczno-behawioralne, współpracę indywidualną zapewniającą optymalne zaspokojenie potrzeb Klienta. Produkty Sprzedawcy obejmują porady dietetyczne świadczone drogą elektroniczną oraz sprzedaż treści cyfrowych, które oferowane są w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

Sklep internetowy – Sklep Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.dietbykate.pl.

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży treści cyfrowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, pod nazwą Katarzyna Koćwin DietByKate, ul. Wróblewskiego 21E/70, 93-578 Łódź posiadający numer NIP: 7722416558, posiadający numer REGON: 381066104, będący również usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Umowa – umowa świadczenia usług lub sprzedaży Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.dietbykate.pl, zawierana w formie pisemnej lub na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – sieć Internet – z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia przez Klienta Zamówienia albo, w przypadku kursu dialektyczno-behawioralnego,
z chwilą przesłania przez Klienta podpisanego zdjęcia/skanu umowy na adres e-mail kontakt@dietbykate.pl

Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

Nota prawna:

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.(tj. z dnia 9 czerwca 2022 r., Dz.U.z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020r. (Dz.U. z 2020 r. poz.344, z późn. zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(tj. tj. z dnia 28 stycznia 2020r., Dz.U. z 2020r. poz. 287, z późn. zm.).
 • Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 lutego 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 576, z późń. zm.).
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE.L Nr 119, str. 1).


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę Klientowi nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego Sprzedawcy prowadzonego pod adresem: www.dietbykate.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w godz. Od 9 do 17 od poniedziałku do piątku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dietbykate.pl, a także telefonu pod numerem: +48 507 487 446, jak również poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.
 4. Zamówienia składane przez Klienta – konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Umowa zawarta zostaje zawarta w miejscu siedziby Sprzedawcy.
 6. Prawem właściwym dla Umów sprzedaży jest prawo polskie.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT według obowiązującej stawki.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość organizowania akcji promocyjnych.

§ 3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy Sprzedawcy są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarką internetową typu Google Chrome lub Internet Explorer.

§ 4 Założenie Konta indywidualnego

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta indywidualnego jest dobrowolne
  i bezpłatne.
 2. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient jest zobowiązany do wypełnienia Formularza rejestracji i podania Danych osobowych obejmujących:
  • imię,
  • nazwisko,
  • rok urodzenia,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania aktualizacji Danych osobowych w przypadku jakichkolwiek ich zmiany.
 4. Klient przesyłając formularz Rejestracji konta oświadcza, że:
  • podane w nim informacje, w tym Dane osobowe, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  • podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracji prześle na podany przez Klienta Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca, po zakończeniu procesu rejestracji, utworzy na stronie Sklepu internetowego Panel Pacjenta z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego przez Klienta w procesie rejestracji.
 7. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta indywidualnego jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Klienta poprzez aktywację linku przesłanego przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Logowanie do Panelu Pacjenta Sprzedawcy odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Klientowi. Klient obowiązany jest do niepodawanie hasła osobom trzecimi przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnym. Zalecana jest ponadto okresowa zmiana hasła dostępu do Konta indywidualnego.
 9. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, umowy świadczenia usługi Panel Pacjenta.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta indywidualnego z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku:
  • korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego z naruszeniem przepisów prawa lub Regulaminu,
  • korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego z naruszeniem dobrych obyczajów lub praw osób trzecich,
  • ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Sprzedawca, w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenia usługi Konta indywidualnego przez którąkolwiek ze stron, usuwa Panel Pacjenta Klienta.


§ 5 Zamówienie i zawarcie umowy

 1. Klient może złożyć Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.dietbykate.pl.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy świadczenia usług lub sprzedaży Produktu umieszczonego na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy za określoną tam cenę.
 3. Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Produkty wymienione w obowiązującej w chwili składania Zamówienia ofercie zamieszczonej na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.dietbykate.pl.
 4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej może nastąpić poprzez:
  • posiadane na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy indywidualne konto Klienta
  • złożenie Zamówienia bez konieczności logowania.
 5. Klient, nieposiadający Konta indywidualnego, w celu złożenia Zamówienia, obowiązany jest do:
  • dodania do koszyka Produktów poprzez kliknięcia na ikonę „Kup teraz”, a następnie „Dodaj do koszyka”;
  • kliknięcia na zawartość koszyka, a następnie na ikonkę „Przejdź do kasy”;
  • wypełniania Formularza „Dane płatności” obejmującego: imię, nazwisko, nazwę firmy opcjonalnie, adres, numer telefonu, Adres mailowy;
  • dokonanie wyboru sposobu płatności;
  • kliknięcia na ikonkę „Kupuję i płacę” znajdującą się poniżej podsumowania zamówienia „Twoje zamówienie” zawierającego szczegóły złożonego przez Klienta Zamówienia.
 6. Klient, nieposiadający Konta indywidualnego, wypełniając Formularz „Dane płatności” oświadcza, że:
  • podane informacje, w tym Dane osobowe, dotyczące Klienta są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,
  • jest uprawniony do złożenia Zamówienia.
 7. Klient, posiadający Panel Pacjenta, w celu złożenia Zamówienia obowiązany jest do:
  • zalogowania się na posiadane Panel Pacjenta;
  • dodanie do koszyka Produktów, poprzez kliknięcia na ikonę „Kup teraz”, a następnie „Dodaj do koszyka”;
  • kliknięcia na zawartość koszyka, a następnie na ikonkę „Przejdź do kasy”;
  • dokonanie wyboru sposobu płatności;
  • kliknięcia na ikonkę „Kupuję i płacę” znajdującą się poniżej podsumowania zamówienia „Twoje zamówienie” zawierającego szczegóły złożonego przez Klienta Zamówienia.
 8. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego Adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą szczegóły złożonego Zamówienia (potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta), w tym numer Zamówienia.
 9. Klient obowiązany jest do zachowania nadanego numeru Zamówienia.
 10. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Klienta Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Klient bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę.
 11. W przypadku konieczności wystawienia na rzecz Klienta faktury VAT, Klient obowiązany jest poinformować o tym składając Zamówienie oraz podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 12. W przypadku zakupu Produktów obejmujących umożliwiających uczestnictwo Klienta w kursie dialektyczno-behawioralnym, umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przesłania przez Klienta podpisanego skanu/zdjęcia umowy na adres e-mail kontakt@dietbykate.pl
 13. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 6 Produkty Sprzedawcy

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy Kupujący może nabyć treści cyfrowe obejmujące:
  • e-booki o tematyce dietetycznej lub treningowej;
  • gotowe jadłospisy.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy następujące usługi:
  • analizę zapotrzebowania kalorycznego,
  • konsultacje dietetyczne,
  • plan treningowy,
  • szkolenia dialektyczno-behawioralne (szkolenia DBT),
  • współpracę indywidualną zapewniającą optymalne zaspokojenie potrzeb Klienta.
 3. Sprzedawca dokonuje opracowania planów żywieniowych, zapotrzebowania kalorycznego czy też planu treningowego na podstawie informacji i danych przekazanych przez Klienta oraz w oparciu o aktualną wiedzę oraz wyniki badań.
 4. Termin realizacji świadczeń przez Sprzedawcę wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za produkt zakupiony przez Klienta, z wyjątkiem Produktów wymagających opracowania na rzecz Klienta planu żywieniowego, planu treningowego, analizy zapotrzebowania kalorycznego.
 5. Po otrzymaniu zapłaty za Produkt wymagający opracowania na rzecz Klienta planu żywieniowego, planu treningowego, analizy zapotrzebowania kalorycznego Sprzedawca przesyła na Adres mailowy Klienta / zamieszcza w Portalu Pacjenta Ankietę zawierającą zestaw pytań oraz informacji do udzielenia, których obowiązany jest Klient w celu optymalnego dostosowania do potrzeb Klienta usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 6. Termin realizacji usługi polegającej na opracowaniu na rzecz Klienta planu żywieniowego, planu treningowego, analizy zapotrzebowania kalorycznego wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wypełnionej przez Klienta Ankiety.
 7. Klient obowiązany jest do uważnego wypełniania Ankiety. W przypadku planu żywieniowego indywidualnego Klient ma możliwość wystąpienia o korektę – tj. wymianę niesmakujących potraw w ilości do dwóch posiłków w przebiegu miesiąca. W pozostałym zakresie brak jest możliwości zmiany produktów/ posiłków itp. na inne z przyczyn, które nie zostały przez Klienta podane w Ankiecie.
 8. Przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Sprzedawcę Klient obowiązany jest do rzetelnego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich swoich chorobach i dolegliwościach, które mogą mieć związek z realizacją usług świadczonych przez Sprzedawcę. Każda Klientka będąca w ciąży lub mająca podejrzenie, że może być w ciąży obowiązana jest o tym poinformować Sprzedawcę przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Sprzedawcę. Niepoinformowanie o ww. okoliczności może zagrażać zarówno matce, jak i dziecku.
 9. W przypadku, gdy z informacji przekazanych przez Klienta wynika występowanie choroby lub dolegliwości uniemożliwiających, w ocenie Sprzedawcy, do korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca poinformuje o niemożliwości spełnienia świadczenia Klienta bezzwłocznie po ujawnieniu tego faktu. Wówczas Sprzedawca dokona na rzecz Klienta zwrotu zapłaty za zakupiony przez Klienta Produkt Sprzedawcy.
 10. W przypadku dokonania zakupu Produktów umożliwiających Klientowi uczestnictwo w kursie dialektyczno-behawioralnym, konsument przyjmuje do wiadomości, że Produkt:
  • Umożliwia mu udział w 24, cotygodniowych, w pełni zdalnych (online) spotkaniach, poświęconych metodom regulacji emocji,
  • Spotkania w ramach kursu dialektyczno-behawioralnego odbywają się za pośrednictwem platformy internetowej, wskazanej przez Sprzedawcę.
  • Umożliwia mu nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych udostępnianych przez Sprzedawcę, niezależnie od frekwencji Klienta na spotkaniach,
 11. Klient przyjmuje do wiadomości, że dokonując zakupu Produktów umożliwiających mu uczestnictwo w szkoleniu dialektyczno-behawioralnym, przypisany zostanie do jednej z grup kursowych. Przypisanie do grupy kursowej, następuje w pełnym porozumieniu z Klientem, w sposób uwzględniający jego dyspozycyjność i osobiste preferencje.
 12. W trakcie trwania szkolenia dialektyczno-behawioralnego, zmiana grupy przez Klienta jest niemożliwa.
 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obiektywnie uniemożliwiających Klientowi uczestnictwo w kursie dialektyczno-behawioralnym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zaoferowania Klientowi miejsca w grupie kursowej w ramach przyszłych edycji kursu dialektyczno-behawioralnego.
 14. Nieobecność na spotkaniu w ramach kursu dialektyczno-behawioralnego, jak również spóźnienie Kursanta na spotkanie w ramach kursu, nie stanowi podstawy do zmniejszenia Ceny Produktu umożliwiającego uczestnictwo w kursie,
 15. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Klienta, które

uniemożliwiają mu czynne uczestnictwo w spotkaniu, spotkanie uważa się za odbyte,

 1. .
 1. Osoba prowadząca szkolenie jest uprawniona do wydalenia Klienta ze spotkania, w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Klienta, tj. w szczególności jeśli Klient pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
 2. W przypadku dokonania zakupu Produktów obejmujących analizę zapotrzebowania kalorycznego, konsultacje dietetyczne, opracowanie planu treningowego oraz współpracy indywidualnej Klient – konsument wyraża zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy co pociąga za sobą utratę prawa do odstąpienia w przypadku zrealizowania przez Sprzedawcę usługi w całości.
 3. W przypadku dokonania zakupu Produktów obejmujących analizę zapotrzebowania kalorycznego, konsultacje dietetyczne, opracowanie planu treningowego oraz współpracy indywidualnej Klient – konsument wyraża zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy co pociąga za sobą konieczność zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 4. W przypadku zakupu produktów e-booków, gotowych jadłospisów Klient – Konsument wyraża zgodę na dostarczenie niniejszych treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Pakiet współpracy indywidualnej ze Sprzedawcą obejmuje czas określonych: 1, 3 albo 6 miesięcy zgodnie z wyborem Klienta.
 6. W przypadku współpracy indywidualnej Sprzedawcy z Klientem, Klient jest zobowiązany do wysyłania Sprzedawcy raportów oraz pomiarów dokonanych podczas realizacji usługi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Panelu Pacjenta.
 7. W przypadku nie przesyłania przez Klienta raportów w ramach realizacji umowy Pakietu 3 lub 6 miesięcznego plan żywnościowy opracowywany jest przez Sprzedawcę w oparciu o posiadane Ankiety Klienta co stanowi prawidłowo świadczoną usługę.
 8. Każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia umowy współpracy indywidualnej obejmującej pakiet 3 lub 6 miesięczny z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia. Za zgodą obu stron możliwe jest rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Pakietu wynagrodzenie Sprzedawcy podlega obniżeniu w stosunku do dokonanego już nakładu pracy, jednak nie mniej niż do wysokości połowy wynagrodzenia.
 9. Współpraca indywidualna wykonywana w ramach Pakietu 3 lub 6 miesięcznego może zostać zawieszona przez Klienta raz na okres do jednego miesiąca.
 10. Sprzedawca świadczy usługi osobiście lub z udziałem / poprzez swoich pracowników / współpracowników.
 11. Klient przyjmuje do wiadomości, że:
  • konsultacje dokonywane przez Sprzedawcę mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej;
  • usługi świadczone przez Sprzedawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na zakres i złożoność czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych oraz treningowych;
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń oraz suplementacji niezgodnych z przekazanymi wytycznymi;
  • niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Sprzedawcę, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.
 12. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim efektu pracy Sprzedawcy w szczególności wszelkich otrzymanych materiałów i treści, w tym diet i planów żywieniowych gdyż diety przygotowywane są indywidualnie z przekazanie ich osobom trzecim może zaszkodzić ich zdrowiu i życiu.
 13. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktury VAT zgoda ta uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

§ 7 Sposoby oraz terminy płatności

 1. Klient, składając Zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru formy płatności.
 2. Klient może dokonać zapłaty za Produkt:
  • przelewem bankowym;
  • za pośrednictwem płatności PayPal, Przelewy24, Blik, cashbill.
 3. Klient może dokonać zapłaty tradycyjnym przelewem bankowym na konto Sprzedawcy. Dane do przelewu:
  • nazwa odbiorcy: Katarzyna Koćwin DietByKate
  • adres odbiorcy: ul. Wróblewskiego 21E/70, 93-578 Łódź
  • numer rachunku bankowego: 47 1050 1937 1000 0092 5950 4208;
  • tytuł przelewu: numer Zamówienia.
 4. Dane do przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, Klient otrzymuje w wiadomości przesyłanej przez Sprzedawcę na Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W tytule wpłaty Klient powinien podawać numer Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy wybranym przez Klienta sposobem płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem płatności online – Klient obowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt w terminie siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 6. W przypadku dokonania zakupu Produktu obejmującego uczestnictwo Klienta w kursie dialektyczno-behawioralnym, Sprzedawca umożliwia Klientowi uiszczenie Ceny Zakupu w systemie ratalnym, w oparciu o harmonogram i warunki ustalonej w indywidualnej umowie,
 7. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej przez Klienta.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient – konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania Produktu. W celu złożenia oświadczenia Klient może skorzystać ze wzoru o odstąpienia od umowy lub sformułować oświadczenie samodzielnie. Do zachowania 14– dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres siedziby Sprzedawcy lub też na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Termin 14 – dniowy liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dostarczono Produkt. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Adres poczty elektronicznej sklepu Sprzedawcy Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta, prześle na wskazany przez Klienta Adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 6. Klient obowiązany jest zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Prawo do odstąpienia w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy pociąga za sobą konieczność zapłaty zaświadczenia spełnione do chwili odstąpienia.
 8. W przypadku spełnienia świadczenia w całości przez Sprzedawcę i uprzedniego wyrażenia zgody na realizację Produktu przed upływem terminu odstąpienia od umowy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów: oświadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9 Reklamacje

 1. Klient ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług oraz zakupionych Produktów.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
 3. Reklamacje Klient może złożyć w dowolnej formie, w szczególności:
  • drogą elektroniczną na adres: kontakt@dietbykate.pl
  • na piśmie, przesyłając reklamację na adres siedziby Sprzedawcy.
  • W zgłoszeniu reklamacji Produktu Klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, datę ujawnienia oraz opis wady, żądanie, preferowany sposób poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji powinien zostać przesłany dokument potwierdzający dokonanie zakupu Produktu.
 4. W przypadku braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia.
 5. Odpowiedź na reklamację, (jak również prośbę o uzupełnienie braków w złożonej reklamacji w przypadku ich wystąpienia) Sprzedawca prześle na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej – na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym Klienta.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient – konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi:
  • uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  • uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 2. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sporządzenie umowy, rozliczenia umowy, oraz kontaktowania się z Klientem (art.6 ust. 1 b RODO);
  • podatkowym i rachunkowym – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 c RODO);
  • windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1f RODO);
  • w celach prowadzenia działań marketingowych – przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie odrębnej zgody przez Klienta (art. 6 ust. 1 a RODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Sprzedawcy i stali współpracownicy Sprzedawcy, np. podmioty świadczące obsługę informatyczną.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy.
 8. Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
  • jeżeli Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją oraz
  • bez podawania przyczyny – w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych.
 9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Adres poczty elektronicznej Klienta może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 11. Klient może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 12. Informacje dotyczące polityki prywatności zawarte zostały w zakładce „Polityka Prywatności i cookies”.

§ 12 Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Prawa z rejestracji znaków Produktowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy.
 4. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
 5. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.
 6. Klient kupując Produkt oferowany za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy nie nabywa autorskich praw majątkowych do Produktu.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wychodzi w życie w dniu 6.10.2022 r.
  Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu internetowego znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 2. Regulamin oraz Umowa podlega prawu polskiemu, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim ustępu 7 § 2 niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem – Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca informuję, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych. Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.